بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت به همراه توضیحات