بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 61,731 70.51 124,530 57.22 141,169 60.33 137,255 58.7
اوراق مشارکت 5,084 5.81 47,413 21.79 52,229 22.32 51,843 22.17
سپرده بانکی 16,639 19 40,919 18.8 36,205 15.47 41,722 17.84
وجه نقد 243 0.28 50 0.02 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها 3,481 3.98 4,711 2.16 4,355 1.86 2,957 1.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,880 32.99 56,156 25.8 62,339 26.64 64,260 27.48