بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 64,153 69.51 144,195 58.66 152,306 57.91 144,283 52.48
اوراق مشارکت 6,682 7.24 57,642 23.45 65,589 24.94 70,597 25.68
سپرده بانکی 17,273 18.72 37,723 15.35 37,175 14.14 36,181 13.16
وجه نقد 237 0.26 50 0.02 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها 3,615 3.92 6,209 2.53 7,868 2.99 23,798 8.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,929 32.43 64,292 26.15 65,669 24.97 66,405 24.16