بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 59,668 71.35 104,331 56.11 107,427 52.8 116,440 55.1
اوراق مشارکت 3,765 4.5 33,898 18.23 40,646 19.98 47,264 22.37
سپرده بانکی 16,086 19.24 41,761 22.46 49,757 24.46 44,896 21.25
وجه نقد 248 0.3 50 0.03 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها 3,435 4.11 5,711 3.07 5,574 2.74 2,657 1.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,008 33.49 51,908 27.92 50,040 24.6 53,188 25.17